Köpvillkor

Allmänt

Följande villkor gäller för produkter tillhandahållna av AdexaNordic.se, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan oss och er som kund. Försäljning via AdexaNordic.se vänder sig till företagskunder, organisationer, myndigheter och privatpersoner.


Priser

Alla priser på AdexaNordic.se är exklusive mervärdesskatt, andra skatter samt fraktkostnader (läs mer under "Fraktkostnader"), om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att innan angiven leveransdag justera angivna priser, under förutsättning att du som kund därvid meddelas. 


MOMS

Då alla leveranser sker från vårt lager utanför London i Storbritannien, där även vårt bolag är lokaliserat säljs alla produkter utan MOMS till näringsidkare och med MOMS till privatpersoner. Det är din skyldighet som näringsidkare att rapportera in korrekt MOMS till Skatteverket i Sverige.


Beställning

Beställning av produkter sker via besök på www.adexanordic.se eller via e-post. I det fall en produkt skulle vara slutsåld eller av annan anledning ej kan levereras erhåller du som kund skriftlig information om detta.


Strax efter att du skickat din beställning mottar du en orderbekräftelse, denna är ej juridiskt bindande utan endast en bekräftelse på att vi mottagit din beställning. Din beställning är bekräftad först då du mottar information om att du är godkänd i vår kreditprövning (vi utför vid valda tillfällen en manuell kreditprövning utifrån det organisationsnummer du uppgett). I dagsläget erbjuder vi kortköp, direktbetalning, faktura och leasing som betalsätt via hemsidan.


Avbeställning 

AdexaNordic.se  arbetar alltid för att minimera leveranstiderna och ofta behandlas din beställning av oss direkt efter att du har genomfört ditt köp. På grund av den korta leveranstiden är det därför inte alltid möjligt att göra en avbeställning efter lagd order. 


Transportalternativ

Transportalternativ samt total leveranstid beror på vilken produkt du önskar köpa samt var i landet vi ska leverera. 


Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån vårt eller våra distributörers lager. Avhämtar eller mottager ni inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos oss eller den av oss utsedda leverantören. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.


Vi ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om vi ombesörjer transport skall kunden ersätta oss för utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. Leverans sker, om inget annat avtalats, med någon av våra etablerade transportpartners eller den av våra distributörer anlitade transportfirman.


Fraktkostnader

Fraktkostnad tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden är baserad på produktvikt och antal produkter.


Leveransförsening

Vid eventuell försening blir du kontaktad med information om anledning samt ny leveransinformation. I dessa fall har du även rätt att häva köpet utan kostnad.


Leverans av flera produkter

Beställer du flera produkter sänder vi som regel alltid dessa i samma försändelse. Dock kan det förekomma att du får dina produkter i flera försändelser, då vi alltid väljer det mest lämpliga transportalternativet för respektive produkt, men du betalar alltid bara för en frakt.


Ångerrätt/retur

Du som kund har endast rätt att returnera sådan produkt som vi lagerhåller. För produkter som vi ej lagerhåller eller produkt som vi lagerhåller men som specialanpassats gäller ingen returrätt. Returförfrågan skall ske inom 3 dagar från Leveransdagen. Returförfrågan görs via info@adexanordic.se.


Vidare får retur göras endast under förutsättning att produkten återlämnas till oss i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när vi mottagit och kontrollerat varan. Det åligger dig som kund att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör vi dessutom avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 490 kronor. Returfrakten sker på kundens risk. Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner du som kund genom noggrann undersökning att produkten är behäftad med fel eller brister skall du reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses du som kund ha godtagit det skick som produkten levererats i.


Transportrisken

Vi står för transportrisken, dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig.


Skada vid leverans

AdexaNordic.se eller aktuell distributör besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan mot förmodan vara skadad när den anländer åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. Om din leverans är transportskadad behöver du göra en reklamation till den transportör som ombesörjt leveransen, snarast möjligt, inom skälig tid. Som skada räknas både synliga och dolda skador, vilket innebär att du behöver avemballera (ta ur produkten ur dess förpackning) och inspektera godset noggrant. Tänk på att behålla allt emballage (produktens förpackning) vid transportskada. Detta för att transportören skall kunna besiktiga godset inklusive emballage. AdexaNordic.se ansvarar även för fel som har uppstått innan transporten.


Reklamation vid företagsköp

Reklamationsrätt gäller även vid företagsköp men lyder under köplagen. Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köptillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp.


Garanti

För att kunna erbjuda lägsta möjliga pris till våra kunder erbjuder AdexaNordic 12 månaders reservdelsgaranti (materialgaranti) från och med inköpsdatumet för reservdelar och utbytesenheter. I vissa fall kan du som kund köpa till en servicegaranti och du kan läsa om skillnaderna nedan:


Reservdelsgaranti

Garantin innebär att du som kund kostnadsfritt erhåller reservdelar och/eller utbytesenheter och själv får bekosta eventuell installation av reservdelen.

Reservdelsgarantin gäller under förutsättning att:

1) Produkten underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

2) Delen och produkten använts på normalt sätt.

3) Delen eller produkten inte har överbelastats.

4) Bara originaldelar för produkten har använts.

Reservdelsgarantin gäller INTE under följande förutsättningar:

1) Om delen eller produkten har modifierats, byggts om eller ändrats på något sätt, såvida det inte är uppenbart att felet inte orsakats av en sådan åtgärd. 

2) För skador orsakade av felaktig montering eller justering av delen eller produkten, eller om den monterats tillsammans med andra onormalt slitna delar, och som följd därav riskerat att slitas ut snabbare än normalt.

Vidare gäller följande för reservdelsgarantin:

1) Den inkluderar inte extra ersättning för indirekta förluster, kostnader eller skador.

2) Arbetskostnader, såsom felsökning och installation, och eventuella fraktkostnader ersätts inte.


Servicegaranti

Garantin innebär att du som kund kostnadsfritt erhåller reservdelar och/eller utbytesenheter samt erhåller kostnadsfri installation/reparation (antingen genom av leverantören utvalda servicecenter eller genom oss anvisade tekniker på din ort).

Servicegarantin gäller under förutsättning att:

1) Produkten underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

2) Delen och produkten använts på normalt sätt.

3) Delen eller produkten inte har överbelastats.

4) Bara originaldelar för produkten har använts.

Servicegarantin gäller INTE under följande förutsättningar:

1) Om delen eller produkten har modifierats, byggts om eller ändrats på något sätt, såvida det inte är uppenbart att felet inte orsakats av en sådan åtgärd. 

2) För skador orsakade av felaktig montering eller justering av delen eller produkten, eller om den monterats tillsammans med andra onormalt slitna delar, och som följd därav riskerat att slitas ut snabbare än normalt.

Vidare gäller följande för servicegarantin:

1) Den inkluderar inte extra ersättning för indirekta förluster, kostnader eller skador.

2) Arbetskostnader, såsom felsökning och installation, och eventuella fraktkostnader ersätts inte.


Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar från andra återförsäljare. Erbjudanden om annonsvaror i vårt annonsblad eller nyhetsbrev kan i vissa fall gälla köp av max en av varje annonsvara per kund, detta informeras tydligt i samband med annonsen. För produkter som är märkta med "Begränsat antal" eller dylikt gäller likaså att erbjudandet endast avser köp av en produkt per kund.


Beställningar från återförsäljare

Vi förbehåller oss rätten att stoppa och kreditera massbeställningar från återförsäljare. Om du är en återförsäljare och önskar handla hos oss är du välkommen att skicka ett mail till info@adexanordic.se. Ange vad du önskar köpa, antal samt ditt återförsäljarnamn så kommer vi att kontakta dig med pris på din önskade beställning.


Service och reparation

Vi vill göra dig uppmärksam på att mjukvarufel, vätskeskador, yttre åverkan samt annan form av handhavandefel inte täcks av garanti eller reklamation. Om felet ligger utanför lagens ramar, eller vid avslag av kostnadsförslag, kan det tillkomma en kostnad för frakt och undersökning. Vi kommer att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist. 


Äganderätt

Produkterna förblir vår egendom tills full betalning erlagts. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan vårt skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.


Ansvarsbegränsning

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.


Vårt ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


Skiljedom

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag.